Biuro Jakości Kształcenia

Ewa Troć – specjalista ds. jakości kształcenia
T: 22 32 00 271
M: jakosc.ksztalcenia@asp.waw.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8-16


Głównym zadaniem Biura Jakości Kształcenia jest wspomaganie podejmowanych przez Pełnomocnika Rektora ds. kształcenia działań o charakterze koncepcyjnym i organizacyjnym oraz koordynacja przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia i podnoszenia jakości studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ponadto Biuro Jakości Kształcenia dba o spójną politykę informacyjną, dotyczącą zagadnień jakości kształcenia na ASP.

Do szczegółowych zadań Biura Jakości Kształcenia należy:

  1. Wspieranie Pełnomocnika ds. kształcenia w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji dotyczących wdrażania systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia oraz we współdziałaniu z jednostkami dydaktycznymi ASP w zakresie budowy i funkcjonowania systemu.
  2. Opracowywanie projektów określających cele oraz strategię zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni, a także projektów procedur służących zapewnieniu jakości kształcenia.
  3. Współdziałanie z Prorektorem ds. studenckich i Dziekanami przy opracowywaniu strategii rozwoju oferty dydaktycznej Uczelni oraz projektów zasad kształcenia, monitorowanie i dokonywanie okresowych przeglądów programów nauczania.
  4. Opracowywanie projektów ankiet i procedur w zakresie wyrażania przez studentów i doktorantów Uczelni opinii na temat jakości kształcenia i obsługi procesu dydaktycznego w Uczelni i poszczególnych jednostkach organizacyjnych.
  5. Przekazywanie kierownikom jednostek organizacyjnych Uczelni, realizującym zadania dydaktyczne, danych wynikających z opinii studenckich – dla celów związanych z przeprowadzaniem oceny nauczycieli akademickich.
  6. Współpraca w zakresie akredytacji kierunków studiów i procesów kształcenia z instytucjami zewnętrznymi, Prorektorem ds. studenckich oraz wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Uczelni realizującymi zadania dydaktyczne, a także opracowywanie stosownych raportów dla władz Uczelni.
  7. Przedstawianie władzom Uczelni wniosków wypływających z przeprowadzanych badań opinii i ocen oraz z kontroli akredytacyjnych, a także propozycji i rekomendacji dotyczących poprawy jakości kształcenia.
  8. Gromadzenie, przechowywanie i stosowne udostępnianie dokumentacji związanej z badaniem jakości kształcenia oraz dokumentacji związanej z akredytacją.


    Działalność Biura Jakości Kształcenia w roku akademickim 2016/2017.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2020