Pełnomocnik ds. nauki i jakości kształcenia

prof. Jacek Staszewski
T: +48 512 184 174
M: jacek.staszewski@asp.waw.pl, jakosc.ksztalcenia@asp.waw.pl

Dyżury w budynku Rektoratu:
– wtorek: 10.00-13.00 (do 29.11. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu)
– czwartek: 13.00-16.00.
Dyżur telefoniczny:
– poniedziałek: 10.00-14.00
– środa: 10.00-14.00.


Zakres kompetencji Pełnomocnika ds. kształcenia obejmuje nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w tym:
– coroczne opracowanie, na bazie oceny jakości kształcenia, wskazówek i zaleceń do działań projakościowych,
– monitorowanie i dokonywanie okresowych przeglądów programów nauczania,
– monitorowanie przestrzegania zasad i procedur związanych z realizacją zadań dydaktycznych w Uczelni,
– współpraca z Prorektorem ds. studenckich, Biurem Jakości Kształcenia oraz jednostkami administracyjnymi zajmującymi się sprawami kształcenia oraz przedstawianie wniosków i projektów w zakresie:
–– strategii zapewnienia jakości kształcenia;
–– procedur umożliwiających weryfikację efektów kształcenia;
–– procedur umożliwiających ocenę procesu kształcenia;
–– wytycznych do sporządzenia raportów z oceny własnej jednostek dydaktycznych;
–– wykonywania bieżących zadań dotyczących KRK i jakości kształcenia zleconych przez Rektora ASP;
–– uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez RJK;
–– nadzóru i kontroli planów i programów studiów wszystkich kierunków, poziomów i specjalności.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2020