Rada ds. Jakości Kształcenia

Skład Rady ds. Jakości Kształcenia

prof. Wojciech Zubala – prorektor ds. studenckich, przewodniczący
prof. Jacek Staszewski– pełnomocnik rektora ds. nauki i jakości kształcenia
Jan Garstka – przewodniczący samorządu studentów
Anastazja Ciupa – przewodnicząca samorządu doktorantów
Inni członkowie wskazani przez rektora


Rada ds. Jakości Kształcenia (RJK) pełni funkcję doradczą i rekomendacyjną wobec rektora i Senatu, a w szczególności:
1. Opracowuje i przedstawia rektorowi wnioski i projekty w zakresie:
– strategii zapewnienia jakości kształcenia zgodnej z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i rozporządzeniem MNiSW z dnia 02.11.2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacyjnych;
– wdrażania i doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, m. in.: procedur umożliwiających weryfikację efektów kształcenia, procedur umożliwiających ocenę procesu kształcenia, wytycznych do sporządzenia raportu z oceny własnej jednostek dydaktycznych;
2. Przedkłada propozycje działań mających na celu doskonalenie procesu kształcenia;
3. Dba o ciągłe doskonalenie USZJK;
4. Udziela wsparcia i monitoruje działania Wydziałowych Zespołów Oceny Jakości Kształcenia;
5. Przygotowuje dla Wydziałowych Zespołów Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK)  wytyczne i zadania w zakresie jakości kształcenia;
6. Analizuje sprawozdania Wydziałowych Zespołów Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK);
7. Analizuje wyniki ogólnouczelnianych badań ankietowych;
8. Przedstawia Uczelnianemu Zespołowi Oceny Jakości Kształcenia (UZOJK) coroczne sprawozdania z efektów funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK).

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2020