Uczelniany Zespół Oceny Jakości Kształcenia

 


Do zadań Uczelnianego Zespołu Oceny Jakości Kształcenia należy:
1. Monitorowanie przebiegu działań związanych z zapewnieniem jakości kształcenia, prowadzonych na wydziałach;
2. Ocena sprawozdań Wydziałowych Zespołów Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK);
3. Ocena wyników ogólnouczelnianych badań ankietowych;
4. Przedstawianie rektorowi corocznego sprawozdania z oceny jakości kształcenia w formie Raportu samooceny jakości kształcenia w ASP w Warszawie w roku akademickim…;
5. Publikowanie informacji o podejmowanych w ASP w Warszawie działaniach projakościowych i ich wynikach.

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2021