Wydziałowe Zespoły Oceny Jakości Kształcenia

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ
dr Michał Kapczyński
– przewodniczący
dr Anna Plewka

Klaudia Majewska– przedstawicielka studentów


WYDZIAŁ GRAFIKI
dr hab. Anna Klonowska
– przewodnicząca

mgr Aleksander Myjak
Robert Marchewka – przedstawiciel studentów


WYDZIAŁ KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI
dr hab. Krzysztof Chmielewski, prof. ASP
– przewodniczący

dr Monika Stachurska
mgr Katarzyna Górecka

Joanna Pasieka – przedstawicielka studentów


WYDZIAŁ MALARSTWA
dr hab. Jan Mioduszewski
– przewodniczący

dr hab. Arkadiusz Karapuda
Adrianna Konopka – przedstawicielka studentów


WYDZIAŁ RZEŹBY
dr hab. Hanna Jelonek, prof. ASP
– przewodnicząca

dr Rafał Rychter
Katarzyna Kowal – przedstawicielka studentów


WYDZIAŁ SCENOGRAFII
dr hab. Marek Chowaniec, prof. ASP
– przewodniczący
dr Katarzyna Sobańska

Maciej Krajewski – przedstawiciel studentów


WYDZIAŁ SZTUKI MEDIÓW
dr hab. Zbigniew Tomaszczuk, prof. ASP
– przewodniczący

dr Paula Jaszczyk
Anna Łukasiewicz – przedstawicielka studentów


WYDZIAŁ WZORNICTWA
dr hab. Grzegorz Niwiński, prof. ASP
– przewodniczący

dr hab. Agnieszka Rożnowska, prof. ASP
Jerzy Łempicki – przedstawiciel studentów


WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ
dr Ewa Kociszewska
– przewodniczący

prof. Eugeniusz Cezary Król
Jacqueline Horodyńska– przedstawicielka studentów


Do zadań Wydziałowych Zespołów Oceny Jakości Kształcenia należy:

1. Określenie celów oraz strategii zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w jednostce;
2. Opracowywanie programów kształcenia oraz zmian w programach kształcenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
a także z wytycznymi uchwalonymi przez senat ASP w Warszawie;
3. Opracowanie metod podnoszenia jakości pracy kadry dydaktycznej;
4. Opiniowanie poprawności przydziału zajęć dydaktycznych;
5. Monitorowanie prawidłowości oceniania studentów i doktorantów;
6. Analizowanie prawidłowości stosowania systemu punktów ECTS;
7. Analizowanie wymagań stawianych wobec prac dyplomowych i obowiązujących na egzaminach dyplomowych;
8. Monitorowanie jakości prac dyplomowych, rzetelności ich oceniania oraz sposobu przeprowadzania egzaminów dyplomowych;
9. Gromadzenie i publikowanie informacji na temat kształcenia prowadzonego na wydziale;
10. Przeprowadzenie samooceny działań projakościowych prowadzonych na wydziale;
11. Coroczne opracowywanie, na bazie oceny jakości kształcenia, wskazówek i zaleceń do działań projakościowych;
12. Przygotowanie corocznego Sprawozdania z oceny własnej wydziału za rok akademicki…, oraz przekazanie go dziekanowi, a następnie Radzie Wydziału do zatwierdzenia. Ww. sprawozdanie jest przedkładane UZOJK w terminie przez niego wskazanym.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2020